Kemikalieskatt

Ny lag träder i kraft 1 april 2017: Lag (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik (”LSKE”)

Lagen omfattar all elektronik som klassas enligt de s.k. KN-nummer som anges i lagen, baserade på den tullnomenklatur som gällde 1 jan 2015. Viktigt alltså med korrekt KN-nummer klassning.
Lagen träder i kraft 1 april 2017. Skatten tas ut fr om 1 juli 2017.

Länk till lagen om skatt på kemikaler i viss elektronik.

Länk till Skatteverkets hemsida om lagen

Kemikaliefrågan är tekniskt svår och lagen innefattar en punktskatt som utgår från EU:s tullkoder som är svårtolkade. Därför har vi sett det som en viktig uppgift att underlätta förståelsen av kraven i lagen. Svensk Elektronik har i samarbete med Teknikföretagen och andra berörda branschorganisationer tagit fram ett faktablad medlemmar. Teknikföretagen har därtill tagit fram ett FAQ-dokument.

Tillgängligt för våra medlemmar:
FAKTABLAD Skatt på kemikalier i viss elektronik
FAQ avseende implementeringen av lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik

INFO-TILLFÄLLE 8 mars 2017
Skatteverket bjuder in till en informationsträff den 8 mars.

Svensk Elektronik är kritisk till den nya lagen.
Enligt den nya lagen ska företag betala skatt för de kemikalier som finns i produkterna, trots att ämnena ofta fyller en viktig funktion i produkterna och därför är tillåtna inom EU.
Svensk Elektronik har till regering framfört att denna skatt riskerar att minska svensk konkurrenskraft samtidigt som den inte leder till de önskade miljöförbättringarna. Straffskatten på elektronik riskerar tvärtom att bromsa den innovationskraft och snabba utveckling som både kan ge oss framtidens hållbara lösningar och samtidigt generera nya exportinkomster till Sverige.

Den digitalisering som lyfts fram av regeringen som en förutsättning för att Sverige ska behålla sin ledande position hotas. Kompetensförsörjningsfrågorna står idag högt på agendan och är av många företag utpekat som den enskilt viktigaste faktorn för framtida konkurrenskraft. Mycket arbete görs för att locka ungdomar till tekniska utbildningar och elektronikbranschen. Skattens negativa signalvärde riskerar att slå mycket hårt mot dessa ansträngningar.

 

Se även vår Översikt – direktiv och regler